Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanS. Mulder

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering

Datum tijdDonderdag 15 Oktober 2020 om 14.00 uur

LocatieMicrosoft Teams

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen ter informatie

4Inkomende en uitgaande stukken ter kennisname

  1. Beleidsadviescommissie – verslag d.d. 7 oktober 2020 (bijlage)

5Verslag en Actielijst ter vaststelling

  1. Verslag AB openbaar d.d. 3 juli 2020 (bijlage)
  2. Actielijst AB openbaar d.d. 3 juli 2020 (bijlage)
  3. Planning onderwerpen bestuur versie september 2020 – ter bespreking (bijlage)

6Vergaderschema 2021 ter vaststelling (bijlage)

7Bedrijfsvoering ter informatie

  1. Toelichting inclusief eindejaarsverwachting en bedrijfsresultaat tot en met augustus 2020 (bijlage)
  2. Managementcijfers september 2020 (bijlage)

8Rondvraag en Sluiting