Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur (openbaar)

VanM.J. Geerars, Directieadviseur Compliance en Bestuurszaken

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering (Openbaar)

Datum tijdDonderdag 10 Oktober 2019 om 14:00 uur

LocatieHertog Aalbrechtweg 32, Alkmaar 3e etage

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen ter informatie

4Inkomende en uitgaande stukken ter kennisname

  1. Email VNG inzake oprichting eigen werkgeversorganisatie en CAO GR (Bijlage)
  2. Beleidsadviescommissie – verslag d.d. 2 oktober 2019 (Bijlage)

5Verslag en Actielijst ter vaststelling

  1. Verslag AB openbaar d.d. 4 juli 2019 (Bijlage)
  2. Actielijst AB openbaar d.d. 4 juli 2019 (Bijlage)
  3. Planning onderwerpen bestuur versie september 2019 – ter bespreking (Bijlage)

6Vergaderschema 2020 ter vaststelling (bijlage)

7Bedrijfsvoering ter informatie

  1. Managementcijfers augustus 2019 (Bijlage)
  2. Bedrijfsresultaat tot en met juli en estimate (Bijlage)

8Rondvraag en Sluiting