DE WET BANENAFSPRAAK BIEDT KANSEN!

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Het kabinet wil met deze wet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Door het kabinet en de werkgevers is afgesproken extra banen te creëren. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als werkgever bent u de sleutelfiguur om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Door de overheid is bepaald dat werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 banen moeten realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid zelf dient voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking werkgelegenheid te creëren. In de Wet banenafspraak is vastgelegd dat mensen met een Wajong-indicatie en mensen met een WSW-indicatie de eerste 2 jaar voorrang hebben om actief geplaatst te worden op de arbeidsmarkt. In de Wet banenafspraak is ook vastgelegd hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten.

In de Wet banenafspraak, is als stok achter de deur een uitgewerkte quotumregeling opgenomen. In 2016 gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Als werkgevers de afgesproken aantallen in de banenafspraak niet hebben gehaald, dan kan de quotumregeling ingaan. Dit betekent dat werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) verplicht zijn om een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Voldoen deze werkgevers daar niet aan? Dan kan het zijn dat zij vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners. Wie er in aanmerking komt om mee te tellen in de registratie voor de Wet banenafspraak is vastgelegd in het doelgroepenregister.

Doelgroepenregister

In het doelgroep register staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register. Onder de doelgroep van de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken;
 • mensen met een WSW-indicatie;
 • mensen met een WIW-baan;
 • mensen met een ID-baan;
 • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie het UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

WNK Personeelsdiensten als dienstverlener

Als u als werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst wilt nemen, kunt u daarbij ondersteuning krijgen van WNK Personeelsdiensten. Wij kunnen u van dienst zijn bij;

 • professionele begeleiding door job coaches;
 • loonkostensubsidie;
 • Loonwaardemeting
 • No-risk polis
 • (Aanvraag) indicatie banenafspraak
 • Proefplaatsing/met behoud van uitkering.

Wilt u meer informatie

Als u wilt weten hoe u als werkgever kunt bijdragen aan een succesvolle invulling van de participatiewet, of op welke wijze uw bedrijf kan voldoen aan de banenafspraak, neemt u dan vrijblijvend contact op met ons Dienstencentrum of de afdeling Inhouse Services (Werkgelegenheid Extern) voor meer informatie. Wij zijn u graag van!

26-10-2015