Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie

ESF

De arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord neemt deel aan het ESF 2014-2020 programma. ESF subsidie kan verworven worden met activiteiten op een tweetal beleidsthema’s, te weten: re-integratie naar werk en bestrijding jeugdwerkloosheid. Voor beide thema’s is een aanvraag ingediend, namens het onderwijs (voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) op het thema jeugdwerkloosheid en één namens de 17 regiogemeenten op het thema re-integratie.

De eerste tranche van het ESF programma loopt tot en met 2016. De projectbegroting voor deze eerste tranche bedraagt ca. €4,5 miljoen (waarvan 50% cofinanciering).Door alle 17 gemeenten in de arbeidsmarktregio zijn projecten ingediend.

De gemeente Alkmaar heeft als centrumgemeente de aanvraag namens de regiogemeenten en scholen ingediend. Het RPA-NHN heeft een actieve rol gespeeld in het voortraject ten behoeve van deze aanvraag en faciliteert tijdens de uitvoering van dit project.

De ingediende ESF-aanvraag voor de regiogemeenten is opgedeeld in vier clusters, één per subregio (Regio Alkmaar, Westfriesland en Kop van Noord-Holland), waarin de uitvoerende projectactiviteiten worden gerealiseerd, plus een vierde cluster voor projectcoördinatie en -administratie.

Het doel van de projecten in deze aanvraag is het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van specifieke doelgroepen (niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, 50+ers, jongeren, mensen met ten minste 6 maanden WWB). Ten behoeve van deze doelgroepen worden activiteiten uitgevoerd, gericht op instroom in betaald werk. Voor het uitvoeren van deze activiteiten stelt het Europees Sociaal Fonds 50% subsidie beschikbaar.

Projectleider van het ESF-programma is Suzanne Bruin: subruin@alkmaar.nl